Organizacija

Oblikovanje skupin

Pouk poteka v starostno heterogenih skupinah, v katerih je okvirno 15 otrok z dvema učiteljema. Tako se lažje udejanja individualizacija pouka.

Potek pouka

Pouk poteka od 8h do 15h. Pouk učitelj v smiselnih celotah razporeja čez cel dan. Potek ter dolžino učne enote določi učitelj glede na energijo otrok v razredu. V danem trenutku oceni, ali učenci še zmorejo dovolj zbranosti, da nadaljujejo z delom oz. z delom prekinejo in imajo odmor.

To ne pomeni, da imajo učenci več ur pouka v primerjavi z učenci v drugih programih šolanja. Pouk obsega le predvideno število učnih ur tedensko, vendar so te ure razporejene v širšem časovnem okviru, kar učitelju dopušča, da resnično sledi zmožnosti dela otrok. Pouk je organiziran tako, da dejavnosti v čim večji meri potekajo izven učilnice, v naravi. V šoli je izven časa pouka organizirano tudi jutranje varstvo, ter podaljšano bivanje.

Med učnimi enotami je čas namenjen odmoru z dejavnostmi po izbiri otrok (samostojno učenje, usmerjen prosti čas, neusmerjen prosti čas, interesne dejavnosti), ki učencem pomagajo, da se spočijejo, naberejo nove energije ter zberejo in pripravijo na ponovno učenje. Pri mlajših učencih so ti odmori daljši, medtem ko so pri starejših krajši. Pouk in prostočasne dejavnosti otrok so zaradi vse višje zrelosti oz. razumevanja učencev vedno bolj povezane.