Volja

Volja oziroma ciljna naravnanost posameznika ter njegova sposobnost postavljanja in doseganja zastavljenih ciljev sta pomembni komponenti posameznikovega življenja. Če te sposobnosti ne razvije, si težko postavlja cilje v življenju oziroma jih ne zna doseči. Delo z otroki po načelih Vzgoje za življenje vključuje načrtno razvijanje otrokove volje. Učitelj že v sam pouk vključuje dejavnosti, ki učence spodbujajo in izzivajo, da si postavljajo vedno višje cilje ter jih poskušajo doseči. Del razvijanja volje je tudi postavljanje in doseganje ciljev in izzivov, ki posamezniku niso privlačni (vendar so po presoji učitelja zanj razvojni, kar učenec spozna po doseženem cilju). Eden od elementov, ki otroku pomagajo razvijati voljo, je tekmovalnost, ki je usmerjena navznoter, na postavljanje izzivov samemu sebi. Učitelj učence pri dejavnostih spodbuja (če je treba, skupaj z njimi predhodno določi vrsto nagrajevanja), da sprejmejo osebne in učne izzive, ki jim jih postavi učitelj oziroma si jih zastavijo sami. Čas v tišini (po kosilu).

Tudi pri športnih dejavnostih, ki vključujejo tekmovanje med dvema ekipama, učitelj učence vsake ekipe spodbudi, da si na začetku tekme zadajo izziv oziroma cilj, ki vključuje rezultat lastne ekipe (na primer število košev pri košarki) in ta izziv oziroma cilj po možnosti postavijo višje kot na zadnji tovrstni tekmi (če je seveda ta višji cilj realno dosegljiv). Tako je njihov izziv preseči same sebe, izboljšati lasten rezultat. Doseganje njihovega cilja je torej odvisno le od njih, cilj ni vezan na nasprotno ekipo. Tako učitelj vodi tudi posameznega otroka v njegovem šolskem delu. Rezultati drugih niso pomembni, pomembno je, da otrok postopno zvišuje in dosega lastne cilje. S tem se uči tudi načrtovanja, vztrajnosti in potrpežljivosti (postopno doseganje zahtevnejših ciljev) pa tudi sprejemanja neuspehov, za kar si lahko vzame čas in prostor tudi med poukom. Učitelj razvija otrokovo voljo med poukom različnih predmetov kot tudi v okviru projektnega dela, ki je del predmeta razumevanje drugih in sodelovanje.